משקים חקלאיים

במסגרת התביעות שהוגשו ע"י החקלאים  כנגד מדינת ישראל, משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, משרד התעשייה המסחר, משרד החקלאות ומשרד האוצר, העלו מטעם החקלאים שתי טענות מרכזיות: 

א.  התחייבות שלטונית – נטען כי המדינה הנפיקה לאורך השנים לחקלאים היתרים להעסקת עובדים זרים בכמות מסוימת לכל משק. היתרים אלו מהווים הבטחה שלטונית מחייבת לפיה מקבלי ההיתרים יקבלו בפועל את העובדים שהובטחו להם. בהתאם לכך נטען כי המדינה לא עמדה בהתחייבותה, כי קיים פער בין הכמות הנקובה בהיתר לכמות העובדים שהועסקה בפועל, וכי הדבר גרם נזק רב למשקים. לפיכך סברו התובעים כי הם זכאים לפיצוי בגין הנזק שנגרם להם בסך כולל של 18,755,000 ₪.

 

ב. רשלנות - המדינה התרשלה בכך שקבעה נהלים לא סבירים שעמדו בניגוד להחלטות ממשלה, נהלים שמנעו מהחקלאים את האפשרות להעסיק עובדים זרים בהתאם לכמות הנקובה בהיתר שניתן להם. עוד נטען שהמדינה נקטה מדיניות "שמים סגורים" בשנים מסוימות באופן שמנע את האפשרות להביא עובדים זרים מחו"ל. כתוצאה מכך נגרם לחקלאים חוסר בעובדים זרים, חוסר שהוביל לפגיעה קשה במשקים.

 

ברקע הדברים יש לציין שהחל משנת 2009 נוקטת המדינה מדיניות מוצהרת של צמצום כמות העובדים הזרים המועסקים במשק הישראלי ובכלל זה בענף החקלאות. כחלק ממדיניות נוצרו אותם נהלים שהתובעים מבקשים לטעון שגרמו להם לנזק.

פסקי הדין

פסקי הדין שנתנו ביום 19/12/17 דחו את התביעות תוך התייחסות מקיפה לטענות שמאפיינות את מאות התיקים האחרים, ותוך חיוב התובעים בהוצאות בסך של כ-200,000 ש"ח.

במסגרת פסקי הדין קיבל בית המשפט את עיקר טענות המדינה במלואן וקובע כי:

  1. הבטחה שלטונית – ההיתר אינו מהווה הבטחה שלטונית להעסקת עובדים . כשמו כן הוא, מתיר להעסיק עובדים זרים עד לכמות הנקובה בו.

הטענה בדיעבד כי התובעים סמכו על הכוונה שבהיתר ולפיה המדינה היא שתהיה אחראית להספקת העובדים בפועל, אין לה אחיזה.  בית המשפט דוחה את הטענה לפיה היתר להעסקת עובדים זרים פירושו הבטחה שלטונית או מנהלית לתוצאה ולפיה בכל משק ובכל זמן נתון יהיו עובדים זרים לפי ההיתרים שבידי התובעים. עוד נקבע שמספר העובדים המצוין בהיתר הינו מספר מקסימאלי ואין חובה למדינה לספקו. כל שנלמד מההיתר הינו שהחקלאי רשאי להעסיק עובדים זרים עד למספר המקסימאלי המצוין ובו לא ניתן ללמוד מההיתר מעבר לכך.

 

מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי) נמסר בתגובה:  כי פסקי הדין מהווים ציון חשוב ואבן דרך לעתיד בניהול מאות תביעות שהוגשו ע"י החקלאים בעילות דומות. בית המשפט אימץ את טענות המדינה והבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי מדיניות הממשלה הינה מדיניות ראויה שלא נפל בה כל פגם. עוד קבע שלא חלה רשלנות בהתנהלות המדינה כלפי החקלאים כשתביעות אלו הינן הלכה למעשה, חסרות בסיס משפטי ועובדתי. אנו תקווה כי לקביעות אלה תהיינה השלכה על שאר התביעות וכי שאר התובעים יכלכלו את צעדיהם בהתאם.

 

את התביעה ניהלו מטעם המדינה צוות מטעם פרקליטות מחוז דרום (אזרחי) בראשות עו"ד אלון דפנה, עו"ד לירון שי ועו"ד אמיר יחיא ובסיוע הגורמים הרלבנטיים מטעם משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר.