Pixabay

מהם סוגי הנפט הנסחרים בבורסות? 

קיימים סוגים רבים של נפט מאזורי קידוח הפרושים ברחבי העולם. סוגי הנפט מסווגים על פי מידת המשקל הסגולי של הנפט ומידת הגופרית הקיימת בו.

בעולם המסחר מוכרים 2 סוגים עיקריים של נפט:

נפט גולמי מסוג WTI (West Texas Intermediate)

סוג נפט זה נחשב לאחד מהאיכותיים ביותר. יכולת הייצור והזיקוק של נפט WTI מחבית אחת, גדולה יותר מיכולת היצור של חבית אחת בסוגים אחרים של נפט. הנפט הגולמי נחשב לקל ומתוק והוא סוג הנפט העיקרי בתהליך הזיקוק בארצות הברית.

נפט ברנט

זוהי תערובת נפט המגיעה מ-15 שדות נפט הפרושים בים הצפוני. גם סוג זה מסווג כקל ומתוק אך במידה פחותה בהשוואה לנפט הגולמי מסוג WTI.

מסחר בנפט בחוזים עתידיים

קיימות אפשרויות רבות להשקעה בנפט. אחת מאותן אפשרויות היא מסחר באמצעות חוזים עתידיים.

משקיע אשר מעוניין לסחור בנפט באמצעות חוזים עתידיים חייב להבין את התנהלות המסחר של מכשיר פיננסי זה וכן, להיות מעודכן בתרחישים בכלכלה העולמית שעשויים להיות להם השפעה על המחירים. המשקיע חייב לצבור ידע וכלים לניתוח הנתונים ולביצוע בקרה, כדי לקבל החלטות השקעה מתאימות.

החוזה העתידי על נפט הוא מכשיר פיננסי שמשמעותו התחייבות בין שני צדדים לרכישה או מכירה של כמות מסוימת של נפט, במועד מסוים ובמחיר מסוים. הרווח נוצר בעת מימוש החוזה.

המסחר בחוזים עתידיים מאפשר לבצע עסקאות עם מינוף פיננסי. כדי לרכוש חוזה עתידי יעמיד המשקיע סכום בטחונות לטובת ביצוע העסקה בסכום נמוך מסכום העסקה המלא. באופן זה הוא יגדיל את הסיכוי שלו להשיג רווח באופן משמעותי. זהו יתרון שחסרון בצדו. המינוף הפיננסי כרוך במידה שווה של סיכון גבוה להפסדים. לכן חשוב לפעול בשיקול דעת ולנהל את הסיכון הכרוך במינוף עצמו ואת הסיכון שבחשיפה לתנודות המחירים הגבוהות הקיימות במסחר בנפט.

כדי להתחיל במסחר ניתן לפתוח חשבון באחת מפלטפורמות המסחר און-ליין המאפשרות לסחור בחוזים עתידיים.

מה משפיע על מחירי הנפט?

  • מחירי הנפט בעולם מושפעים מכוחות ההיצע והביקוש. הביקוש לנפט גובר בעונות החורף והקיץ. ההיצע נשלט על ידי ארגון מדינות הנפט, אופ"ק אשר יכולות להחליט על מכסות ייצור הנפט ומשפיעות על היקפי ההספקה העולמית שלו, מאידך, הביקוש הגובר בעולם לנפט עשוי להאיץ את תהליכי ייצור הנפט להגדיל את הכמות המופקת ולגרום לירידה במחירים.
  • תנודות במחירי הנפט מורגשות כאשר כוחות פוליטיים וכלכליים הפועלים בעולם משפיעים על המתרחש באזורי קידוח רגישים במיוחד, דוגמת אזור המפרץ הפרסי, משפיעים על נתיבי השינוע של הנפט ועשויים להשפיע על כמויות הנפט ועל היכולת לייצא אותו למדינות אחרות. לכל אלה השפעה על התנודות במחירי הנפט.
  • פרמטר נוסף שקשור למחיר הנפט הוא שער החליפין של הדולר שכל שינוי שחל בו משפיע ישירות על מחירי חביות הנפט.
  • פיתוח חלופות למקורות אנרגיה. פיתוח אמצעים שיספקו מקורות אנרגיה ידידותיים לסביבה יגרמו עם הזמן להפחתה בשימוש בנפט כמקור אנרגיה ויגרמו לירידה בביקוש העולמי.

לסיכום, מסחר בנפט באמצעות חוזים עתידיים הוא אחת מאפשרויות המסחר העומדות בפני המשקיע. המשקיע חייב להפגין ערנות לנתונים הדינמיים ולמידת הסיכון הכרוכה בהשקעה זו.