בני מוכתר. רואה חשבון. אילוסטרציה: shutterstock

רואה חשבון בני מוכתר מרחיב על תוכנית המשרד לפיתוח הנגב והגליל שהופעלה במטרה לסייע לחברות מהפריפרייה.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסייע לחברות להתרחב ולקלוט עובדים חדשים באמצעות רכישת ציוד ואמצעיים  נדרשים או באמצעות ביצוע עבודות שיפוץ ובנייה, תשתיות וכדומה או השתתפות בהיסעי עובדים או הכשרות מקצועיות או הסבות מקצועיות.

ההטבה:

 

מסלול א

מסלול ב

מספר עובדים נוספים מינמלי

20

5

התחייבות לשכר של

העובדים החדשים

שכר הגבוה ב-%20 לפחות

משכר המינימום.

על גובה השכר של עובדים אלה להגיע תוך חצי

שנה מתחילת ההעסקה ל-75  אחוז מהשכר הממוצע

במשק לכל הפחות, ובתוך שנה וחצי להשתוות

לשכר הממוצע במשק לכל הפחות

מקום מגורי העובדים

לפחות %70 מהעובדים החדשים נדרשים להתגורר באחד מיישובי הנגב והגליל או

הפריפריה החברתית עד 12 חודשים מיום אישור תקציב הסיוע

היקף הסיוע

הסיוע התקציבי שיאושר לחברה יהיה

  1,000,000ש"ח

עבור קליטת 20 עובדים

חדשים;

 

עבור כל 10 עובדים

חדשים נוספים, הסיוע יגדל ב–

250,000 ₪ נוספים

הסיוע התקציבי שיאושר לחברה יהיה 000, 400 ₪

עבור קליטת 5 עובדים חדשים;

 

עבור קליטת 10 עובדים חדשים סך הסיוע התקציבי

יהיה 750,000 ש"ח .

 

עבור כל 5 עובדים חדשים נוספים יגדל הסיוע

ב - 3000,000 ש"ח נוספים.

 

  • כל חברה רשאית להגיש עד שתי בקשות בכפוף לכך שהבקשות הינן לאזורים גיאוגרפיים שונים: נגב, גליל פריפריה חברתית.

תנאים עיקריים:

  • המחזור הכולל של הקבוצה גבוה מ- 2.5 מיליון ₪. במקרה של קבוצה אשר מחזור הכנסותיה עולה על 100 מיליון ₪, תחול תוספת של 10 עובדים על המתחייב בכל אחד מהמסלולים;
  • לפחות מחצית מהעובדים בחברה מרוויחים שכר הגבוה ב-%10 ומעלה משכר המינימום במשק – 5,000 ₪ ( נכון ליום 3.8.17)
  • לפחות %10 מהעובדים בחברה מרוויחים, לכל הפחות, את השכר הממוצע במשק – 9,543 ₪ (נכון ליום 3.8.17)
  • תקופת ההעסקה של העובדים החדשים לא תפחת מ- 30 חודשים.

ניתן להגיש בקשות לסיוע במסגרת התכנית עד ליום 17 בספטמבר 2017.

רואה חשבון בני מוכתר מדגיש כי מטרת כתבה  זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי בנושאי תמריצים שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו