יציבות פיננסית של רשות הינה תוצאה של הכנסות הרשות, של המצב הסוציו-אקונומי של התושבים, יכולת גביית ארנונה והתנהלות יעילה של הרשות מבחינה תפעולית ופיננסית.
בנושא ההתנהלות הכספית יצוין כי יואב זכתה בשנה החולפת )כמו בשנים קודמות( בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין.
מועצה אזורית יואב עלתה השנה מהמקום ה- 28 למקום ה- 20 בדירוג היציבות הפיננסית מתוך רשימה של כ-165 ערים ומועצות.